GDPR:

Souhlas s marketingovým účelem zpracování osobních údajů

Uživatel souhlasí, že ho může provozovatel kontaktovat za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním obchodních sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@edsystem.cz

Za tímto účelem zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon za výše uvedeným účelem zasílání marketingových sdělení o produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob e-mailem, telefonicky nebo poštou a dále uživatel souhlasí, že jsou pomocí měřící technologie zpracovávána data o jeho pohybu a užívání webových stránek provozovatele.

Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu gdpr@edsystem.cz.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa a údaje o pohybu na webových stránkách provozovatele a to formou jak je definováno poskytovatelem měřící technologie zde včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:
  • (i) plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • (ii) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy a zlepšování kvality služeb provozovatele,
  • (iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • (iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • (v) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

  • (i) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • (ii) výmaz a/nebo přenositelnost,
  • (iii) právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele gdpr@edsystem.czse lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti